What does “sustainability” actually mean

photo-1489411687961-ec0efc17dda7

Since our Minimum Waste shop has opened its doors, I’ve observed a couple of things here. Most people that come in would say something like: It’s amazing what you do, the plastics are terrible. Some of them would top it off with: Thank god that they hand out paper bags instead now.

I also noticed that many people confuse the term “sustainable” and “ecological” with “recycled.” So, everything that you sell here is recycled, right?

Well…no. After such comments have reached a certain number, I decided that it’s about time to make things clear. Explain that it’s not that simple. That recycling is not equal to sustainability, just as paper is not equal to ecological.

How convenient for me that when there’s an interesting topic, I can simply plan an event in the Minimum Waste shop to learn more! To look more into this particular topic of “what’s actually eco-friendly and how do we measure eco-friendliness”, I invited an expert on the LCA (Life Cycle Assessment) studies – doc. Vladimír Kočí from the Faculty of technology of the environmental protection. The talk that he gave in my shop was called “Product ecology: How to assess the environmental impact of things.”

During his talk, he confirmed what I’ve been already thinking. Let’s take the notorious “paper vs. plastic” debate to start with. The question is actually completely wrong. We should be asking whether no bag at all isn’t the best option, instead of wondering which one of the single-use ones is better. By “no bag at all” I mean bringing your own reusable (cotton, polyester) shopping bag, not carrying the groceries with your hands. 🙂 Speaking about shopping bags, you don’t need to be an expert to figure which one is the most eco-friendly. It is the most durable one, which lasts long and therefore can be (re)used for a really long time – e.g. cotton or polyester bag. Any kind of single-use bag, no matter if it’s paper, plastic or bioplastic is wrong in its essence, because it’s single-use! You might say that you can actually reuse the paper or plastic bag a few times. Well, yes, but still that’s only a few times. Especially paper bags get ripped by carrying heavy stuff or wet when it rains and their whole “eco-friendliness” is suddenly gone.

So, the right question seems to be more Do we actually need it? instead of Paper or plastic? Like, do I actually need a paper bag in the supermarket if I bring my own? If all of us would bring their own bags, there wouldn’t be any paper or plastic bags, right? I wonder that if it used to be like that in the past, why it can’t be like that now? Does it mean that we became more stupid or comfortable (or both?!) not being able to remember to bring our own shopping bag?

As professor Kočí mentioned (and I agree 100% with him), the only way to actually behave more sustainable is to consume less. It’s not about paper, plastic or glass, it’s about lowering our consumption.. Before you buy something that seems eco-friendly, ask yourself whether you actually need it? Because no matter how eco-friendly and green it looks, it still needed some resources and energy to be produced and transported. Not to mention that eventually it will become trash, too.

“If we want to talk sustainability, it is all about our consumption. Not so much about whether some product is wrapped in plastic, paper or glass, but if and how much of it we consume.”

Another example. Ever heard about greenwashing? Imagine company X advertising their raw bars newly wrapped in paper instead of plastic. Now, before saying wow, how eco-friendly and sustainable!, first think whether you actually need a raw bar. Nothing against raw bars though, it’s just an example. The same goes with fashion. We have a new sustainable collection, everything made from 100% organic cotton. Well, good effort, but this means you actually made more new clothes apart from the “unsustainable” ones in your store. More production equals more harm to the environment, no matter if the material is organic or not. Buying from sustainable collections doesn’t make you more sustainable, unless you lower your consumption at the same time.

What makes me to think so? Science. Particularly the LCA method.

The LCA (Life Cycle Analysis) method is based on the idea that every product has a certain impact on our environment (= ecological impact) in every stage of its life. These stages are:

Resources – materials – production – use – disposal

What do we mean by an ecological impact? These impacts can be e.g. the notorious carbon footprint, acidification, resource depletion (e.g. water) or toxicity of processes.

Here’s another example, which I’ve already heard many times. Our cups are from bioplastics, so they’re eco-friendly! Well, they might be ecological in the last phase of its lifecycle (=disposal), but how about all the previous phases?! What if the impacts in other life stages are bad and overall, this product is not ecological at all? Therefore, such statement is incomplete and maybe even wrong. Or another one, widely used – our packaging is recyclable, so we’re eco-friendly. First of all, recyclability of something is misleading – what makes you so sure that when you throw the packaging into the respective recycling bin, it will actually get recycled? We’ve all heard about the sad fact that most plastics end up on a landfill or an incinerator after being sorted on the separation line. And then again, recycling only applies to one stage of a product’s life (same problem as above).

This, for me, implies one thing:

Every product, based on its very existence, has certain impacts on the environment.

Not to end on a bad note, how can we choose products if we want to behave sustainably then? The only way that seems to actually make a positive impact is to change our behaviour as consumers. Consume wisely and consume less. Make some things yourself. Buy things that last long and therefore don’t need to be replaced by something new quickly. And most importantly, buy only things that you actually need.

Less is more is more valid than anywhere else here.

T.

— 🇨🇿🇨🇿🇨🇿—

Za dobu fungování našeho obchodu jsem leccos vypozorovala. Většina lidí, co k nám přijde, naše výrobky a celý koncept okomentuje slovy: To je skvělé, co děláte, však to je hrůza ty plasty. Mnoho z nich poté dodá: Ještě že teď všude dávají ty papírové tašky.
Dále si spousta lidí zaměňuje pojem “udržitelný” nebo “ekologický” se slovem “recyklovaný.” Takže, všechno, co tu prodáváte je recyklované, že?

Ehm…ne. S narůstajícím počtem takovýchto komentářů a dotazů jsem naznala, že by bylo dobré věci uvést na pravou míru. Vysvětlit lidem, že takhle jednoduché to není. Že recyklace se nerovná udržitelnost, stejně jako se papír nerovná ekologie.
Jaká výhoda, že když se objeví zajímavé téma, o kterém bych se sama ráda dozvěděla víc, jednoduše zorganizuji přednášku v našem Minimum Waste obchodě! Na téma ekologičnosti věcí kolem nás jsem pozvala toho nejpovolanějšího z nejpovolanějších – doc. Vladimíra Kočího z Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT, který je expertem na zkoumání ekologických dopadů výrobků pomocí metody LCA (vysvětlím níže). Přednášku jsem nazvala “Produktová ekologie: Jak měřit ekologické dopady věcí kolem nás.”

Pan Kočí mi vlastně potvrdil, co už jsem si delší dobu myslela. Začněme notoricky známou debatou “papírová vs. plastová?” Tato otázka je vlastně zcela nesprávná. Místo přemýšlení, která jednorázová taška je lepší, bychom se měli ptát zda nejlepší není žádná taška (myšleno tak, že mám svoji vlastní, ne že si nákup odnáším v náruči). 🙂 Když už jsme u tašek, nemusíme být žádní odborníci na to, abychom si sami zodpověděli na otázku, která z nich je nejvíc ekologická. Je to samozřejmě ta, která nejvíc vydrží a můžeme ji tak používat skutečně dlouhou dobu, tedy klasická bavlněná nebo i polyesterová. Jakákoliv jednorázová taška, ať už je papírová, plastová nebo bioplastová je špatná už ze své podstaty – protože je jednorázová! Někteří namítnou, že takovou papírovou tašku nebo igelitku můžete přece použít opakovaně. Ano, můžete, ale pořád to bude jen párkrát, igelit se rychle ztenčí a papírová se v dešti rozmáčí a při větší váze nákupu se roztrhne, a celá její “ekologičnost” je tak vniveč.

Správná otázka místo papírová nebo plastová? by tedy měla být skutečně ji potřebujeme? Opravdu potřebuju papírové tašky v supermarketu když si přinesu svoji vlastní? Kdyby si všichni z nás nosili svoji vlastní nákupní tašku, tak by vlastně žádné igelitky nebo papírové tašky nemusely existovat. Pokud to tak bylo v minulosti, proč to tak nemůže být i teď? Znamená to, že jsme hloupější nebo pohodlnější (nebo obě věci dohromady?!) natolik, že si nejsme schopni přinést svoji vlastní nákupní tašku?

Jak řekl pan profesor Kočí (a já s ním 100% souhlasím), jediným způsobem, jak se skutečně chovat udržitelně, je spotřebovávat méně. Není to o papíru, plastu nebo skle, ale jednoduše o snížení naší spotřeby. Takže než si koupíte něco, co se tváří zaručeně eko, zeptejte se sami sebe, zda danou věc skutečně potřebujete? Ať je daná věc jakkoliv ekologická, udržitelná a zelená, na její výrobu a dopravu byly spotřebovány určité zdroje a energie, nemluvě o tom, že dřív nebo později se z ní stejně stane odpad.

“Pokud se bavíme o udržitelnosti, jde především o naši spotřebu. Nejde až tak o to, zda je daný výrobek zabalený v plastu nebo ve skle, ale zda (a kolik) ho skutečně spotřebujeme.”

Další příklad. Slyšeli jste někdy o greenwashingu? Představte si firmu X propagující jejich raw tyčinky nově zabalené v papíru místo v plastu. Předtím, než si řeknete wow, tyhle tyčinky jsou tak eko!, zamyslete se nad tím, jak moc (a zda vůbec) potřebujete raw tyčinku. Nic proti tyčinkám, je to jen příklad. Dalším hezkým příkladem je móda. Máme novou udržitelnou kolekci, která je celá z 100% organické bavlny. Snaha dobrá, ale to znamená, že jste kromě vaší klasické, “neudržitelné” kolekce vyrobili spoustu dalšího oblečení. Další výroba znamená další dopady na životní prostředí v podobě vypuštěných emisí a využitých zdrojů, ať je oblečení z biobavlny nebo ne. Nakupovat udržitelné kolekce z vás nečiní udržitelné jedince, pokud zároveň nesnížíte vaši spotřebu.

A proč si tohle myslím? Protože to tak říká věda, konkrétně metoda LCA.

LCA, neboli metoda životního cyklu je založená na myšlence, že všechny produkty mají nějaký dopad na naše životní prostředí v každém stadiu životního cyklu.
Stádii životního cyklu se myslí: resources – materials – production – use – disposal (tedy zdroje – materiály – výroba – používání – vyhození). Metoda LCA pak hodnotí dopady výrobků na životní prostředí v každém tomto stadiu. Mezi tyto dopady patří například všem důvěrně známá uhlíková stopa, vliv na acidifikaci (okyselování), úbytek surovin (např. vody) či toxicita daných procesů.

Uvedeme si opět jeden praktický příklad, mnou několikrát odposlechnutý v praxi. Naše kelímky jsou z bioplastu, takže jsou ekologické! No, ekologické jsou možná tak v poslední fázi svého životního cyklu – tedy vyhození. Ale co všechny ty fáze předtím?! Takové tvrzení je tedy velmi zkratkovité a možná dokonce nepravdivé. Anebo další, dnes velmi hojně užívané – naše obaly jsou recyklovatelné, takže jsme eko. To, že je něco recyklovatelné, je zaprvé zavádějící – kdo vám zaručí, že když daný obal hodíte např. do žlutého kontejneru, tak bude skutečně zrecyklován? O tom, že většina plastů jde z třídící linky stejně do směsi, jsme asi už slyšeli. A potom platí to stejné jako v předchozím případě – recyklace se vztahuje jen k jedné z fází života výrobku.
Každý produkt, z podstaty své existence, má určité dopady na životní prostředí.

Abychom to ale nezakončili pesimisticky, pojďme si odpovědět na otázku, podle čeho si tedy máme vybírat produkty, pokud se chceme chovat udržitelně? Zdá se, že jediná možnost je změnit naše spotřebitelské chování. Jak? Nakupujte méně a nakupujte s rozumem. Vybírejte si věci, které dlouho vydrží a nebude tedy potřeba je vyměnit za něco nového. A především, kupujte jenom věcí, které skutečně potřebujete.

Méně je více v tomto případě platí víc, než kdekoliv jinde.

T.

Advertisement

2 thoughts on “What does “sustainability” actually mean

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s